Create a Customized Sprostredkovateľskú zmluvu na mieru

This template was prepared by: JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Csikyová, advokátka

Instructions

  • Použijte pokiaľ pre niekoho sprostredkovávate uzatvorenie zmluvy (obchodu) za províziu. 
  • Pokiaľ potrebujete uzavrieť zmluvu s obchodným zástupcom, ktorý bude pre Vás sprostredkovávať obchody dlhodobo, použite Zmluvu o obchodnom zastúpení. 
  • Pokiaľ potrebujete len zariadiť najakú záležitosť, môže sa Vám hodiť Príkazná (mandátna) zmluva. 
  • Zákonnú úpravu týkajúcí sa tejto zmluvy nájdete tu.

Sprostredkovateľská zmluva

Predmetom sprostredkovanej zmluvy je
Add Comment
Cancel
Záujemca je v pozícii
Add Comment
Cancel
TÁTO SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Sprostredkovateľ“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Záujemca“)
Add Comment
Cancel
( Sprostredkovateľ a Záujemca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Add Comment
Cancel
Ide o vec
Add Comment
Cancel
Provízia patrí za
Add Comment
Cancel
Definícia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve „Sprostredkovaná zmluva“ znamená zmluvu, ktorú si Záujemca praje uzavrieť. Ďalej v texte aj „Sprostredkovaná zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare.
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve „Budúca Sprostredkovaná zmluva“ znamená zmluvu, na základe ktorej sa jedna strana zaväzuje uzavrieť po vyzvaní v dohodnutej lehote, inak do jedného roka, Sprostredkovanú zmluvu.
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve „Uzatvorenie zmluvy“ znamená uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy alebo Budúcej Sprostredkovanej zmluvy medzi Záujemcom a
.
Add Comment
Cancel
Predmet Zmluvy
Add Comment
Cancel
Predmetom Sprostredkovanej zmluvy je predaj veci.
Add Comment
Cancel
Záujemca má v úmysle predať tretej osobe
(ďalej len „Vec“ v príslušnom gramatickom tvare).
Add Comment
Cancel
Vecou je v zmysle tohoto článku
:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Bližší popis veci je nasledujúci:
Add Comment
Cancel
byt o velikosti
+
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Skutočnosti, ktoré majú zo strany Záujemcu rozhodný význam pre uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy, sú tieto:
Add Comment
Cancel
kúpna cena nebude
než
+ slovami
.
Add Comment
Cancel
platcom dane z nadobudnutia nehnuteľných vecí bude kupujúcí.
Ze zákona je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % prodávající.
Add Comment
Cancel
kúpna cena bude uhradená využitím úschovy.
Add Comment
Cancel
bližšie podrobnosti ohľadne lokality, okolia, dispozície, výmery, stavu, prípadne vybavenia:
.
Add Comment
Cancel
Skutočnosti, ktoré majú zo strany Sprostredkovateľa rozhodný význam pre jeho rozhodovanie o uzatvorení Sprostredkovanej zmluvy, sú tieto:
Add Comment
Cancel
Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že Záujemcovi sprostredkuje uzatvorenie Sprostredkovanej zmluvy alebo Budúcej sprostredkovanej zmluvy a Záujemca sa zaväzuje za to zaplatiť Sprostredkovateľovi Províziu.
Add Comment
Cancel
Sprostredkovateľ sa ďalej zaväzuje, že:
Add Comment
Cancel
dohodne a uskutoční prehliadky.
Add Comment
Cancel
zabezpečí inzerciu a propagáciu.
Add Comment
Cancel
vyhotoví potrebnú fotodokumentáciu pre prezentáciu.
Add Comment
Cancel
obstará všetkú komunikáciu (telefonáty, e-maily a osobný kontakt) s tretími osobami.
Add Comment
Cancel
zabezpečí prostredníctvom ním zvolenej advokátskej kancelárie spísanie Sprostredkovanej zmluvy.
Add Comment
Cancel
zabezpečí prostredníctvom ním zvolenej advokátskej kancelárie úschovu peňažných prostriedkov.
Add Comment
Cancel
zabezpečí odovzdanie nehnuteľných vecí a za tým účelom vyhotoví odovzdávajúci protokol.
Add Comment
Cancel
na žiadosť Záujemcu mu uvedie údaje potrebné k posúdeniu dôveryhodnosti osoby, s ktorou mu uzatvorenie zmluvy navrhuje.
Add Comment
Cancel
Záujemca sa zaväzuje, že:
Add Comment
Cancel
umožní prehliadky predmetu sprostredkovania.
Add Comment
Cancel
poskytne Sporstredkovateľovi potrebnú súčinnosť, informácie a podklady, ktoré sú dôležité k riadnemu plneniu zmluvných záväzkov.
Add Comment
Cancel
bude uvádzať Sprostredkovateľovi akékoľvek nové okolnosti súvisiace s plnením tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
nezaťaží predmetné veci záložným právom, vecným bremenom alebo akýmkoľvek iným právom (najmä právom nájomným alebo obdobným právom) v prospech tretej osoby, s výnimkou tých zaťažení, ktoré budú dohodnuté s potencionálnym záujemcom v Sprostredkovanej zmluve alebo v ich prospech.
Add Comment
Cancel
po dobu účinnosti tejto Zmluvy neuzavrie s inou treťou osobou obdobnú zmluvu, účel ktorej bude totožný alebo obdobný s touto Zmluvou.
Add Comment
Cancel
Sprostredkovanú zmluvu uzavrie iba s tretími osobami, ktoré mu budú prezentované Sprostredkovateľom, a to za účasti Sprostredkovateľa, a že nebude vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu Sprostredkovanej zmluvy bez účasti Sprostredkovateľa.
Add Comment
Cancel
Záujemca výslovne prehlasuje, že na predmete Sprostredkovanej zmluvy neviaznu žiadne dlhy, záložné práva, vecné bremená alebo akékoľvek iné práva (najmä/nielen právo nájomné alebo obdobné právo) v prospech tretích osôb, okrem tých, ktoré záujemca výslovne uviedol v tejto Zmluve. Ďalej prehlasuje, že voči jeho osobe nie je vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, ani mu nie je známe, že by bol podaný návrh na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania. Ďalej prehlasuje, že na jeho majetok nie je ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, alebo oddlženie. Ďalej prehlasuje, že neexistuje žiadne právoplatné a vykonateľné súdne prípadne iné rozhodnutie, na základe ktorého by mohlo dôjsť k nútenému výkonu tohoto rozhodnutia, prípadne k začatiu exekúcie a že mu nie je známe, že by voči nemu bolo zahájené akékoľvek konanie týkajúce sa výkonu rozhodnutia prípadne exekučné konanie.
Add Comment
Cancel
Provízia
Add Comment
Cancel
Provízia Sprostredkovateľa je stanovená
, a to
+ slovami
(ďalej ako „Provízia“ v príslušnom gramatickom tvare).
Add Comment
Cancel
K Provízii ďalej patrí DPH v zákonom stanovenej výške.
Add Comment
Cancel
Sprostredkovateľ má popri Provízii právo aj na náhradu nákladov spojených so sprostredkovaním v zmysle tejto Zmluvy. Provízia podľa predchádzajúcich bodov tohto článku tieto náklady nezahŕňa.
Add Comment
Cancel
Platobné podmienky
Add Comment
Cancel
Provízia má byť zaplatená
Zájemca sa zaväzuje zaplatiť Sprostredkovateľovi Províziu alebo akúkoľvek jej časť
na vyšie uvedenej adrese Sprostredkovateľa, a to v lehote splatnosti.
Add Comment
Cancel
Provízia je splatná
dní od
Sprostredkovanej zmluvy alebo Budúcej sprostredkovanej zmluvy.
Add Comment
Cancel
O zaplatení Provízie alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Provízie.
Add Comment
Cancel
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške
% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.
Add Comment
Cancel
Trvanie Zmluvy
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu
,
Add Comment
Cancel
Zmluvu
zrušiť písomným oznámením druhej Zmluvnej strane.
Add Comment
Cancel
Na právo Sprostredkovateľa na Províziu nemá vplyv ak bola zmluva, ku ktorej sa vzťahovala činnosť Sprostredkovateľa uzatvorená alebo splnená až po zániku záväzku zo Sprostredkovateľskej zmluvy. V takom prípade je Záujemca povinný Sprostredkovateľa o takom uzatvorení alebo splnení bezodkladne informovať.
Add Comment
Cancel
Povinnosť mlčanlivosti
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámila v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
Add Comment
Cancel
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Add Comment
Cancel
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany ani kontakty na ne,
Add Comment
Cancel
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
Add Comment
Cancel
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
Add Comment
Cancel
informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
Add Comment
Cancel
spôsob fungovania spoločnosti druhej Zmluvnej strany,
Add Comment
Cancel
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(ďalej len „Dôverná informácia“ v príslušnom gramatickom tvare).
Add Comment
Cancel
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 6.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy:
Add Comment
Cancel
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Add Comment
Cancel
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Add Comment
Cancel
sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
je to podľa akejkoľvej zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia verejne dostupné.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany si týmto vzájomne dávajú súhlas k tomu, aby ich druhá Zmluvná strana uvádzala ako svojho zákazníka a/alebo obchodného partnera.
Add Comment
Cancel
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
Add Comment
Cancel
Zmluvná pokuta
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa Záujemca dostane do omeškania so zaplatením Provízie podľa čl. 3 tejo Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Provízie.
Add Comment
Cancel
V prípade, že Záujemca poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa čl. 2.9 tejto Zmluvy, vzniká Záujemcovi povinnosť zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Sprostredkovateľ je v takomto prípade rovnako oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Zmluvná pokuta je splatná do
dní odo dňa porušenia danej povinnosti.
Add Comment
Cancel
V prípade, že sa prehlásenie učinené Záujemcom v čl. 2.10 tejto Zmluvy ukáže nepravdivým, vzniká Záujemcovi povinnosť zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Sprostredkovateľ je v takomto prípade rovnako oprávnený od tejto Zmluvy odsupiť. Zmluvná pokuta je splatná do
dní odo dňa, kedy vyjde najavo nepravdivosť Záujemcových prehlásení.
Add Comment
Cancel
V prípade, že Sprostredkovateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa čl. 2.8 tejto Zmluvy, vzniká Sprostredkovateľovi povinnosť zaplatiť Záujemcovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Záujemca je v takomto prípade rovnako oprávnený od tejto Zmluvy odsupiť. Zmluvná pokuta je splatná do
dní odo dňa porušenia danej povinnosti.
Add Comment
Cancel
V prípade, že Záujemca poruší povinnosť informovať podľa čl. 5.3 tejto Zmluvy, vzniká Záujemcovi povinnosť zaplatiť Sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Zmluvná pokuta je splatná do
dní odo dňa, kedy sa o porušení danej povinnosti Sprostredkovateľ dozvedel.
Add Comment
Cancel
V prípade vzniku nároku Sprostredkovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká táto povinnosť všetkým osobám, ktoré túto Zmluvu uzatvárajú na strane Záujemcu a to spoločne a nerozdielne.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
V tejto Zmluve pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od obsahu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva predstavuje úplné dojednanie medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce dojednania ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva môže byť menená písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo Zmluvných strán obdrží 1 (jeden) rovnopis tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že táto Zmluva je dojednaná slobodne a vážne na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
Add Comment
Cancel
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Csikyová, advokátka
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (6.90 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.