Create a Customized Smlouvu o zřízení služebnosti na míru

This template was prepared by: Mgr. Radek Motzke, Mgr. Radek Motzke, advokát

Instructions

  • Služebnost je také nazývána věcné břemeno.
  • Použijte, pokud potřebujete zřídit např. právo cesty přes cizí pozemek, právo vést přes cizí pozemek inženýrské sítě, právo užívat cizí věc (nemovitost, vůz).
  • Pokud chcete stavět na cizím pozemku, můžete použít Smlouvu o právu stavby.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o zřízení služebnosti

Chci zatížit služebností
Add Comment
Cancel
Nemovitostí je
Add Comment
Cancel
TATO SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Zřizovatelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále společně jako „Zřizovatel“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Oprávněným je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Oprávněný“)
Add Comment
Cancel
( Zřizovatel a Oprávněný dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
1
Definice
Add Comment
Cancel
1.1
V této Smlouvě „Zatížená věc“ znamená
Add Comment
Cancel
jednotku –
číslo
, zapsaný na listě vlastnictví č.
, nacházející se v
budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
, zapsané na listě vlastnictví č.
(dále jako „Pozemek“),
Add Comment
Cancel
spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Add Comment
Cancel
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Add Comment
Cancel
1.2
Všechny uvedené nemovité věci se nachází v katastrálním území
, obec
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Add Comment
Cancel
2
Prohlášení Zřizovatele
Add Comment
Cancel
2.1
Zřizovatel prohlašuje, že je oprávněn zřídit Služebnost k Zatížené věci podle této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
3
Zřízení služebnosti
Add Comment
Cancel
3.1
Smluvní strany tímto zřizují služebnost
Add Comment
Cancel
k Zatížené věci ve prospěch
Add Comment
Cancel
– parc. č.
, ležící v katastrálním území
, obec
, zapsaného na listě vlastnictví č.
vedeného u Katastrálního úřadu pro
, Katastrální pracoviště
přidat další pozemek
Add Comment
Cancel
(dále též jako „Služebnost“).
Add Comment
Cancel
4
Právo Zřizovatele
Add Comment
Cancel
4.1
Zřizovatel
právo užívat Zatíženou věc spolu s Oprávněným.
Add Comment
Cancel
5
Úplata za zřízení Služebnosti
Add Comment
Cancel
5.1
Služebnost se zřizuje
.
Add Comment
Cancel
6
Náklady na Zatíženou věc
Add Comment
Cancel
6.1
Náklady na zachování a opravy Zatížené věci hradí
.
Add Comment
Cancel
7
Katastr nemovitostí
Add Comment
Cancel
7.1
Služebnost vzniká zápisem Služebnosti do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na zápis.
Add Comment
Cancel
7.2
Návrh na zápis Služebnosti ve prospěch Oprávněného je povinen podat k příslušnému katastrálnímu úřadu
, a to neprodleně po uzavření této Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat příslušný návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Add Comment
Cancel
7.3
V případě, že příslušný katastrální úřad návrh zamítne, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek tak, aby byly splněny podmínky či požadavky katastrálního úřadu k zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí.
Add Comment
Cancel
7.4
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s zápisem Služebnosti je povinen zaplatit
.
Add Comment
Cancel
8
Trvání Služebnosti
Add Comment
Cancel
8.1
Služebnost se zřizuje
.
Add Comment
Cancel
8.2
právo vypovědět tuto smlouvu pro podstatné porušení povinností druhou Smluvní stranou.
Add Comment
Cancel
9
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Add Comment
Cancel
10
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
10.4
Tato Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy s ověřenými podpisy je určen pro podání k příslušnému katastru nemovitostí.
Add Comment
Cancel
10.6
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
10.7
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Radek Motzke | Mgr. Radek Motzke, advokát
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.