Create a Customized Smlouvu o zřízení pověřence

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Pověřence musí jmenovat správce a zpracovatel, pokud:

  • zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí,
  • hlavní činnosti spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů,
  • hlavní činnosti spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií osobních údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech.

Bližší informace na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. https://www.uoou.cz/poverenci/ds-5005/p1=5005.

Smlouva o zřízení pověřence

TATO SMLOUVA O ZŘÍZENÍ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ smluvní strany:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Správce“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ smluvní strany:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Pověřenec“)
Add Comment
Cancel
( Správce a Pověřenec dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Základní ustanovení
Add Comment
Cancel
Předmětem této smlouvy je závazek Pověřence vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).
Add Comment
Cancel
Pověřenec je povinen řídit se pokyny Správce, pokud takové pokyny nejsou v rozporu s Nařízením GDPR nebo s jinými právními předpisy České republiky.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany jsou povinny dodržovat Nařízení GDPR a veškeré právní předpisy související s ochranou osobních údajů.
Add Comment
Cancel
Povinnosti Pověřence

Je možné, že takto stanovené úkoly nebude moci jeden pověřenec zvládnout. Není vyloučeno stanovit více pověřenců a stanovit jim konkrétní úkoly. 

Add Comment
Cancel
Pověřenec se zavazuje pro Správce vykonávat funkci pověřence pro ochranu osobních údajů, přičemž obsahem tohoto závazku Pověřence je zejména:
Add Comment
Cancel
informovat, doporučovat a radit Správci, jejím partnerům a dodavatelům v ochraně osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a dalšími právními předpisy;
Add Comment
Cancel
informovat a radit všem zaměstnancům Správce, či osobám v obdobném postavení, v jejich povinnostech při dodržování nařízení GDPR a dalších právních předpisů při nakládání s osobními údaji;
Add Comment
Cancel
vykonávat tuto funkci na profesionální úrovni, v takové kvalitě a takovým způsobem, aby nedošlo k poškození dobrého jména Správce a aby Správci nevznikla žádná škoda;
Add Comment
Cancel
sledovat soulad a dostatečnost opatření přijatých Správcem s nařízením GDPR a národními předpisy;
Add Comment
Cancel
přispívat svou činností u Správce k udržování a prohlubování všech zásad, na kterých je založeno nařízení GDPR, potažmo na kterých jsou založeny národní právní předpisy o ochraně osobních údajů;
Add Comment
Cancel
zajistit, aby kterékoliv osoby, které přijdou do styku s osobními údaji subjektu údajů, zachovávaly mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb Pověřence a v souvislosti s ochranou osobních údajů. Tato povinnost trvá i po skončení závazku a Pověřenec je povinen zajistit trvání povinnosti mlčenlivosti po skončení závazku i u těchto třetích osob;
Add Comment
Cancel
radit v případě hlášení incidentů a vyšetřování;
Add Comment
Cancel
pravidelně sledovat dodržování právních předpisů EU o ochraně osobních údajů a jejich případné novelizace
Add Comment
Cancel
komunikovat se Správcem a vyřizovat dotazy, řešit problémy a případy narušení bezpečnosti osobních údajů subjektu údajů;
Add Comment
Cancel
komunikovat se subjekty údajů a vyřizovat dotazy, řešit problémy a případy narušení bezpečnosti osobních údajů subjektů údajů;
Add Comment
Cancel
radit při zavádění a dodržování systému řízení bezpečnosti informací
Add Comment
Cancel
spolupracovat s orgánem dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a zajišťovat funkci styčného bodu pro tento orgán dohledu v oblasti ochrany osobních údajů;
Add Comment
Cancel
sledovat a vyhodnotit aplikované zásady, postupy a pravidla a případně navrhnout jiná pro zlepšení zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů;
Add Comment
Cancel
upozornit na případné rizikové oblasti, ve kterých hrozí únik osobních údajů a navrhnout vhodná opatření k minimalizaci těchto rizik;
Add Comment
Cancel
přezkoumat a posoudit přiměřenost, vhodnost a dostatečnost bezpečnostních zásad pro ochranu dat;
Add Comment
Cancel
zajistit kontaktní osobu, která v době nepřítomnosti Pověřence bude vykonávat funkci pověřence namísto něho;
Add Comment
Cancel
prohlubovat své znalosti a zkušenosti o právech a povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů, aby zajistil, že organizace co nejlépe splní požadavky nařízení GDPR
Add Comment
Cancel
Pověřenec se zavazuje poskytovat plnění podle této smlouvy nejpozději ode dne
Add Comment
Cancel
Povinnosti Správce
Add Comment
Cancel
Správce se zavazuje Pověřence seznámit se všemi doklady a s relevantními skutečnostmi, které jsou nezbytné pro řádný výkon funkce Pověřence.
Add Comment
Cancel
Za doklady a relevantní skutečnosti ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy se považují zejména:
Add Comment
Cancel
vnitřní směrnice
Add Comment
Cancel
informační systém Správce
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Správce se Pověřenci zavazuje zajistit a umožnit užívat běžné kancelářské vybavení, zajistit mu veškeré podmínky nezbytné pro řádné vykonávání funkce Pověřence. Zejména se Správce zavazuje zajistit a/nebo poskytnout Pověřenci všechny potřebné přístupy.
Add Comment
Cancel
Bude-li řádný výkon funkce Pověřence vyžadovat, aby Pověřenec za Správce právně jednal, vydá Správce Pověřenci plnou moc.
Add Comment
Cancel
Správce má povinnost zajistit, že zaměstnanci Správce budou s Pověřencem při plnění povinností Pověřence spolupracovat, umožní mu přístup k počítačovému systému Správce a k potřebným informacím a záznamům. V případě, že nebude tato součinnost poskytována, či bude nedostatečná, má Pověřenec toto ohlásí
Add Comment
Cancel
Odměna
Add Comment
Cancel
Správce se zavazuje zaplatit Pověřenci za výkon funkce Pověřence odměnu ve výši
+ slovy
za každý jeden kalendářní
výkonu funkce Pověřence podle této Smlouvy (dále jako „Odměna“).
Add Comment
Cancel
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH.
Add Comment
Cancel
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Odměna je splatná
. dne
, za který je Odměna placena.
Add Comment
Cancel
Jakékoliv finanční plnění pro Pověřence se platí
v sídle
.
Add Comment
Cancel
Pověřenec má povinnost vystavit na Odměnu nebo jiné finanční plnění podle této Smlouvy
, jehož údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě, a takový řádný daňový doklad doručit Správci.
Add Comment
Cancel
Pověřenec má právo doručit řádný daňový doklad i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
Add Comment
Cancel
Trvání a ukončení Smlouvy
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
.
Add Comment
Cancel
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Add Comment
Cancel
Po ukončení této smlouvy se Pověřenec zavazuje vrátit Správci veškeré písemné dokumenty, veškeré věci a pomůcky mu svěřené pro plnění povinností dle této smlouvy, a dále veškeré věci a podklady, které Pověřenec nabyl, vytvořil či získal v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy, a to včetně veškeré spisové a smluvní dokumentace a všech dalších věcí.
Add Comment
Cancel
Po ukončení této Smlouvy jsou smluvní strany a kterékoliv třetí osoby zajišťující funkci Pověřence na straně Pověřence povinny dodržovat povinnost mlčenlivosti a nevyužívat informace, dokumenty a vzory dokumentů získané u Správce za dobu trvání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1746 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.