Create a Customized Smlouvu o spolupráci na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Smlouva o spolupráci

TATO SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ smluvní strany:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Smluvní strana 1“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ smluvní strany:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Smluvní strana 2“)
Add Comment
Cancel
( Smluvní strana 1 a Smluvní strana 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
Smluvní strany touto Smlouvu upravují svá vzájemná práva a povinnosti při spolupráci Smluvních stran a zavazují se postupovat při spolupráci v souladu s touto Smlouvou a s řádnou péčí a dodržovat všechna práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou.
Add Comment
Cancel
Práva a povinnosti Smluvní strany 1
Add Comment
Cancel
Smluvní strana 1
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Práva a povinnosti Smluvní strany 2
Add Comment
Cancel
Smluvní strana 2
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Peněžitá plnění
Add Comment
Cancel
Budou si smluvní strany vzájemně poskytovat nějaká peněžitá plnění?
se zavazuje zaplatit za
ve výši
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Finanční plnění bude placeno dané Smluvní straně druhou Smluvní stranou na základě vystavené a doručené faktury - daňového dokladu.
Add Comment
Cancel
Splatnost faktury bude činit minimálně
kalendářních dní.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany mají právo vystavovat faktury i v elektronické podobě.
Add Comment
Cancel
Finanční plnění bude placeno bankovním převodem na bankovní účet dané Smluvní strany uvedený na příslušné faktuře.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Trvání a ukončení smlouvy
Add Comment
Cancel
Tato smlouva se uzavírá na dobu
.
Add Comment
Cancel
Tato úprava platí ze zákona.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Odpovědnost za škodu
Add Comment
Cancel
Smluvní strany mají odpovídat za škodu
Jak budou smluvní strany odpovídat za škodu způsobenou druhé smluvní straně při plnění této Smlouvy?
Každá Smluvní strana plně odpovídá druhé Smluvní straně za jakoukoliv škodu způsobenou touto Smluvní stranou druhé Smluvní straně jakýmkoliv porušením povinnosti této Smluvní strany uvedené v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
Odstoupení od Smlouvy
Add Comment
Cancel
Smluvní strana 1 má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Add Comment
Cancel
Smluvní strana 2 je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti uvedené v této Smlouvě déle než
dní.
Add Comment
Cancel
Smluvní strana 2 byla zrušena s likvidací.
Add Comment
Cancel
na majetek Smluvní strany 2 byl prohlášen konkurz.
Add Comment
Cancel
insolvenční návrh na majetek Smluvní strany 2 byl zamítnut pro nedostatek majetku.
Add Comment
Cancel
insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku Smluvní strany 2.
Add Comment
Cancel
ohledně Strany 2 bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.
Add Comment
Cancel
Smluvní stranou 2 oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Smluvní strana 2 má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Add Comment
Cancel
Smluvní strana 1 je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti uvedené v této Smlouvě déle než
dní.
Add Comment
Cancel
Smluvní strana 1 byla zrušena s likvidací.
Add Comment
Cancel
na majetek Smluvní strany 1 byl prohlášen konkurz.
Add Comment
Cancel
insolvenční návrh na majetek Smluvní strany 1 byl zamítnut pro nedostatek majetku.
Add Comment
Cancel
insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku Smluvní strany 1.
Add Comment
Cancel
ohledně Strany 1 bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.
Add Comment
Cancel
Smluvní stranou 1 oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Add Comment
Cancel
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Add Comment
Cancel
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
Add Comment
Cancel
Důvěrnost
Add Comment
Cancel
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní, ani nepoužije:
Add Comment
Cancel
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Add Comment
Cancel
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
Add Comment
Cancel
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
Add Comment
Cancel
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
Add Comment
Cancel
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
Add Comment
Cancel
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
Add Comment
Cancel
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(dále jen „Důvěrná informace“).
Add Comment
Cancel
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 9.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Add Comment
Cancel
Smluvní strana druhé Smluvní straně udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace.
Add Comment
Cancel
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci.
Add Comment
Cancel
takové zpřístupněním nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tímto vzájemně dávají souhlas k tomu, aby je druhá Smluvní strana uváděla jako svého zákazníka.
Add Comment
Cancel
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
V případě, že se Smluvní strana 1 poruší jakoukoliv svou povinnost stavenou v čl. 2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Smluvní straně 2 smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení jakékoliv tam uvedené povinnosti.
Add Comment
Cancel
V případě, že se Smluvní strana 2 poruší jakoukoliv svou povinnost stavenou v čl. 3 této Smlouvy, zavazuje se druhé Smluvní straně 1 zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení jakékoliv tam uvedené povinnosti.
Add Comment
Cancel
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 9 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Add Comment
Cancel
V případě, že se kterákoliv strana dostane do prodlení se zaplacením peněžitého plnění podle čl. 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Vyšší moc
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Add Comment
Cancel
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Add Comment
Cancel
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V případě vzniku povinnosti zaplatit smluvní pokutu vzniká tato povinnost všem osobám, které tuto smlouvu uzavírají na jedné straně, společně a nerozdílně.
Add Comment
Cancel
Pro případ prodlení s jakýmkoli peněžitým plněním dle této smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši
% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
.
Add Comment
Cancel
_____________________________________.
Add Comment
Cancel
_____.
Add Comment
Cancel
V
dne
.
Add Comment
Cancel
_____________________________________.
Add Comment
Cancel
_____.
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.