Create a Customized Smlouvu o propagaci a reklamě

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Použijte, pokud si přejete zviditelnit svoji firmu, svoje zboží či služby. Hodí se pro reklamu na internetu či na společenských akcích.
  • Jedná se o nepojmenovanou smlouvu, což znamená, že obsah smlouvy si musíte určit co nejpřesněji sami.
  • Použijte, pokud chcete uzavřít sponzorskou smlouvu.
  • Přejete-li si obecnější smlouvu, můžete použít Smlouvu o spolupráci.

Smlouva o propagaci a reklamě

TATO SMLOUVA O PROPAGACI A REKLAMĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Poskytovatelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Poskytovatel“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Objednatelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Objednatel“)
Add Comment
Cancel
( Poskytovatel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Bude probíhat nějaká společenská akce, na které by mělo docházet k propagaci?
Add Comment
Cancel
Vymezení pojmů
Add Comment
Cancel
Objednatel prohlašuje, že:
Add Comment
Cancel
se zabývá následující činností:
;
Add Comment
Cancel
uvedl na trh
(dále též „Produkt“);
Add Comment
Cancel
má zapsanou ochrannou známku ve znění
pro následující zboží
;
Add Comment
Cancel
disponuje autorskými a osobnostními právy k
;
Add Comment
Cancel
(dále jen „Předmět propagace“).
Add Comment
Cancel
Akcí“ se rozumí společenská akce „
“. Akce začíná dne
(dále též „Termín akce“) v místě
(dále též „Místo konání akce“). Doba trvání Akce je
.
Add Comment
Cancel
Další podrobnosti Akce:
.
Add Comment
Cancel
Propagačními materiály“ se rozumí zejména všechny tištěné i elektronické reklamní plakáty, letáky, vstupenky, bannery.
Add Comment
Cancel
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
Poskytovatel se zavazuje Objednateli poskytnout reklamní služby za účelem zviditelnění Předmětu propagace v rozsahu a po dobu dohodnutou v této Smlouvě (dále jen „Propagace“).
Add Comment
Cancel
Objednatel se zavazuje za Propagaci zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu.
Add Comment
Cancel
Práva a povinnosti stran
Add Comment
Cancel
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Propagaci následujícím způsobem:
Add Comment
Cancel
Do
dnů od podpisu Smlouvy umístí na svých internetových stránkách
reklamní logo
s popiskem. Logo i příslušný popisek je součástí přílohy této Smlouvy, resp. budou tyto údaje na požádání do
pracovních dnů zaslány e-mailem Poskytovateli ve formátu vhodném pro prezentaci na Internetu. Logo bude na internetových stránkách zveřejněno ve velikosti minimálně
pixelů. Logo s popiskem se bude příchozím návštěvníkům internetových stránek zobrazovat takto:
. V případě potřeby se Poskytovatel zavazuje Objednateli umístit jiné logo a jiný popisek, a to vždy bez zbytečného odkladu po přijetí požadavku Objednatele. Poskytovatel se zavazuje plnit tuto svoji povinnost po celou dobu trvání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Umístí reklamní materiály na propagačních plochách Poskytovatele, kterými je myšleno:
. Objednatel se zavazuje dodat veškerý reklamní materiál potřebný k propagaci ve smyslu tohoto odstavce při podpisu této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje plnit tuto svoji povinnost po celou dobu trvání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Alespoň
dny/dní před konáním Akce umístí v Místě konání akce panel s logem Objednatele dle technické specifikace podle přílohy této Smlouvy (dále též „Panel“). Panel bude umístěn následujícím způsobem:
. Panel bude tímto způsobem umístěn po celou dobu trvání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Zajistí prezentaci loga Objednatele s popiskem na plakátech, letácích, vstupenkách, direct mailech, e-pozvánkách apod. v rámci pořádání Akce. Logo i příslušný popisek je součástí přílohy této Smlouvy, resp. budou tyto údaje na požádání do
pracovních dnů zaslány e-mailem Poskytovateli ve formátu vhodném pro prezentaci na tištěných materiálech.
Add Comment
Cancel
Zajistí na svůj náklad
tiskových materiálů návštěvníkům Akce. Zajistí, že tyto materiály budou předány každému příchozímu návštěvníkovi na místě samém Poskytovatelem či jeho pověřenými osobami. Tyto tiskové materiály budou odpovídat technické specifikaci podle přílohy této Smlouvy a budou vyhotoveny minimálně v nákladu
kusů.
Add Comment
Cancel
Zajistí poděkování Objednateli při vyhlašování výsledků soutěže
, umožní účast zástupce Objednatele při vyhlašování výsledků soutěže s osobním předáním ceny vítězům apod.
Add Comment
Cancel
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Propagaci dále těmito způsoby:
Add Comment
Cancel
;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Odměna
Add Comment
Cancel
Způsob stanovení odměny
Objednatel se zavazuje za provedení Propagace podle této Smlouvy zaplatit Poskytovateli odměnu ve výši
+ slovy
(dále jen „Odměna“).
Add Comment
Cancel
K Odměně dále náleží DPH v zákonné výši.
Add Comment
Cancel
Odměna v sobě zahrnuje i veškeré náklady Poskytovatele spojené s prováděním Propagace.
Add Comment
Cancel
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Odměna má být zaplacena
Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli Odměnu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese Poskytovatele, a to ve lhůtě splatnosti.
Add Comment
Cancel
Odměna je splatná ve lhůtě do
.
Add Comment
Cancel
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
Add Comment
Cancel
Pro případ prodlení s jakýmkoli peněžitým plněním dle této Smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši
% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
Add Comment
Cancel
Trvání smlouvy
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do
.
Add Comment
Cancel
Strany
oprávněny vypovědět Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou
dnů bez udání důvodů. Výpovědní doba začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. Strana je povinna uhradit druhé straně náklady, které jí na základě této Smlouvy a v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z této Smlouvy před doručením výpovědi prokazatelně vznikly.
Add Comment
Cancel
Po ukončení platnosti smlouvy je Poskytovatel povinen odstranit Propagační materiály z propagačních ploch na svůj náklad.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.