Create a Customized Rámcovou smlouvu o dílo na míru

This template was prepared by: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instructions

  • Pokud pro nějakého klienta opakovaně vytváříte díla nebo poskytujete služby. Vhodné zejména pro živnostníky (freelancery, podnikatele na volné noze), kteří jsou subdodavateli větších společností.
  • V případě, že tvoříte dílo pro jednoho klienta jednorázově, můžete použít Smlouvu o dílo.
  • Pokud pro někoho soustavně poskytujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.
  • Pokud potřebujete jen něco zařídit nebo obstarat, můžete použít Příkazní (mandátní) smlouvu.
  • Pro plnění smlouvy se Vám může hodit i Předávací protokol.
  • Tuto smlouvu nepoužívejte pro zaměstnance, pro ty použijte Pracovní smlouvu.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • Tuto smlouvu lze použít i pro dlouhodobý vztah mezi subdodavatelem a dodavatelem. 

Rámcová smlouva o dílo

Smlouva se váže k
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
TATO RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Objednatelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Objednatel“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Zhotovitelem je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zhotovitel“)
Add Comment
Cancel
( Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Definice
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě „Dílo“ znamená
.
Add Comment
Cancel
Objednávka
Add Comment
Cancel
Chcete, aby před závazným objednáním vytvoření díla Zhotovitel sdělil Objednateli cenu Díla a ten mu ji potvrdil?
Objednatel zašle nezávazný dotaz Zhotoviteli, který musí obsahovat alespoň:
Add Comment
Cancel
informaci, že se jedná o objednávku,
Add Comment
Cancel
označení Objednatele,
Add Comment
Cancel
specifikaci Díla,
Add Comment
Cancel
způsob předání Díla,
Add Comment
Cancel
termín provedení Díla.
Add Comment
Cancel
(dále jako „Objednávka“).
Add Comment
Cancel
Objednatel doručí Objednávku Zhotoviteli jedním z následujících způsobů:
Add Comment
Cancel
písemně na adresu
;
Add Comment
Cancel
elektronicky na e-mailovou adresu
;
Add Comment
Cancel
telefonicky na tel. č.
;
Add Comment
Cancel
(dále jako „Doručení Objednávky“).
Add Comment
Cancel
Přijetí Objednávky
Add Comment
Cancel
Na základě Doručení Objednávky sdělí Zhotovitel Objednateli Cenu za Dílo uvedené v dané Objednávce, a to jedním z následujících způsobů:
Add Comment
Cancel
písemně na adresu
;
Add Comment
Cancel
elektronicky na e-mailovou adresu
;
Add Comment
Cancel
telefonicky na tel. č.
;
Add Comment
Cancel
(dále jako „Sdělení Ceny“).
Add Comment
Cancel
Sdělení Ceny Objednateli je návrhem na uzavření Smlouvy o Dílo ze strany Zhotovitele.
Add Comment
Cancel
Potvrzení objednávky
Add Comment
Cancel
Objednatel má právo na základě Sdělení Ceny potvrdit svou Objednávku (dále jako „Potvrzení Objednávky“).
Add Comment
Cancel
Potvrzení Objednávky se považuje za bezvýhradné přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo (Sdělení Ceny).
Add Comment
Cancel
Potvrzení Objednávky doručí Objednatel Zhotoviteli jedním ze způsobů uvedených v odstavci 2.2 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Za Potvrzení Objednávky se nepovažuje zejména pouhé oznámení (potvrzení) o doručení Sdělení Ceny.
Add Comment
Cancel
Uzavření Smlouvy o Dílo
Add Comment
Cancel
Doručením Potvrzení Objednávky Zhotoviteli je uzavřena Smlouva o Dílo.
Add Comment
Cancel
Nevyjádří-li se Objednatel žádným způsobem ke Sdělení Ceny ve lhůtě
dnů od doručení Sdělení Ceny, platí, že Objednatel návrh na uzavření Smlouvy o dílo (Sdělení Ceny)
.
Add Comment
Cancel
Smlouva o dílo
Add Comment
Cancel
Předmětem Smlouvy o Dílo je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele Dílo specifikované v Objednávce a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli Cenu za Dílo, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě a ve Smlouvě o dílo.
Add Comment
Cancel
Smlouvu o dílo tvoří zejména Objednávka a Sdělení Ceny.
Add Comment
Cancel
Smlouva o dílo se řídí touto Smlouvou.
Add Comment
Cancel
V případě, že Smlouva o dílo stanoví práva a povinnosti odlišně od této Smlouvy, mají přednost ustanovení
.
Add Comment
Cancel
Zhotovení Díla
Add Comment
Cancel
Zhotovitel
právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
Add Comment
Cancel
V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Zhotoviteli podle této Smlouvy
Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do zaplacení daného finančního plnění.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel
povinen provést Dílo osobně.
Add Comment
Cancel
V případě, že Zhotoviteli bude jakákoliv část zadání Díla nejasná, má Zhotovitel právo informovat se u Objednatele, resp. vyžádat si od Objednatele upřesňující informace, a Objednatel má povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost, a to bez zbytečného odkladu.
Add Comment
Cancel
V případě předčasného ukončení plnění ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy
Zhotovitel právo na uhrazení části odměny za provedenou část Díla.
Add Comment
Cancel
Objednatel zavazuje zajistit Zhotoviteli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
Add Comment
Cancel
Předání Díla
Add Comment
Cancel
Zhotovitel
povinnost předvést Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany ujednávají, že Dílo je provedeno jeho předvedením a předáním Objednateli, pokud je způsobilé sloužit svému účelu.
Add Comment
Cancel
Nebude-li ve Smlouvě o dílo (Objednávce) uvedeno jinak, provede Zhotovitel Dílo ve lhůtě přiměřené rozsahu a náročnosti Díla.
Add Comment
Cancel
Nebude-li ve Smlouvě o dílo (Objednávce) uvedeno jinak, ujednávají Smluvní strany, že způsob předání Díla
.
Add Comment
Cancel
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Díla.
Add Comment
Cancel
Cena za Dílo
Add Comment
Cancel
Nedohodnou-li se Smluvní strany ve Smlouvě o Dílo jinak, platí že Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu určenou vynásobením
hodin práce nutného k provedení Díla vzhledem k jeho povaze, rozsahu a náročnosti a hodinové sazby
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Cena za Dílo je splatná
dne
.
Add Comment
Cancel
Cena za Dílo není splatná dříve, než den následující po dni, ve kterém Zhotovitel doručí řádný daňový doklad – fakturu Objednateli.
Add Comment
Cancel
Bude-li na příslušném daňovém dokladu – faktuře uvedeno datum splatnosti pozdější, než je uvedeno v této Smlouvě, platí datum uvedené na dané faktuře.
Add Comment
Cancel
Objednatel zaplatí cenu Díla
.
Add Comment
Cancel
Vady Díla
Add Comment
Cancel
Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli.
Add Comment
Cancel
Objednatel je povinen Dílo
náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.
Add Comment
Cancel
Za vytknutí vad Díla se považuje i zaznamenání vad Díla do předávacího protokolu.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit ve lhůtě
dní od doručení oznámení o vytknutí vad Díla.
Add Comment
Cancel
Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla v uvedené lhůtě, má Objednatel právo vytknuté vady Díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje tyto náklady Objednateli uhradit.
Add Comment
Cancel
Záruka
Add Comment
Cancel
Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost Díla v délce
měsíců od předání Díla Objednateli.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel poskytuje záruku
Add Comment
Cancel
Odpovědnost za škodu
Add Comment
Cancel
Zhotovitel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za jakoukoliv škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli jakýmkoliv porušením povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě a/nebo Smlouvě o Dílo a/nebo v souvislosti s plněním Smlouvy o Dílo.
Add Comment
Cancel
Přechod nebezpečí škody
Add Comment
Cancel
Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednavatele momentem
.
Add Comment
Cancel
Bude vytvořené dílo autorským dílem (např. socha, obraz)?
Add Comment
Cancel
Autorská práva
Add Comment
Cancel
Zhotovitel poskytuje bezplatně Objednateli k Dílu
licenci, a to
, na dobu
(dále jako „licence“).
Add Comment
Cancel
Licence je udělena
Add Comment
Cancel
Objednatel
právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu licence, a to
.
Add Comment
Cancel
Objednatel má právo zcela nebo částečně postoupit licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, s čímž uděluje Zhotovitel souhlas.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedených autorských práv k Dílu.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel
právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s autorskými právy k Dílu nesjednanou v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
Přechod vlastnického práva
Add Comment
Cancel
Vznikne-li provedením Díla hmotná věc, přechází vlastnické právo k takové věci na Objednatele
.
Add Comment
Cancel
Důvěrnost
Add Comment
Cancel
Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Add Comment
Cancel
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě a/nebo Smlouvě o dílo,
Add Comment
Cancel
databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně,
Add Comment
Cancel
cenovou politiku Objednatele,
Add Comment
Cancel
marketingovou strategii Objednatele,
Add Comment
Cancel
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele,
Add Comment
Cancel
způsob fungování podniku Objednatele,
Add Comment
Cancel
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele.
Add Comment
Cancel
(dále jen „Důvěrná informace“).
Add Comment
Cancel
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 17.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Add Comment
Cancel
Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Add Comment
Cancel
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Add Comment
Cancel
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Smlouvy o dílo,
Add Comment
Cancel
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Add Comment
Cancel
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Add Comment
Cancel
Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka.
Add Comment
Cancel
Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením ceny Díla nebo její části podle článku 10 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
Add Comment
Cancel
V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s provedením Díla ve lhůtě uvedené v Objednávce a nebude-li tam uvedena, pak ve lhůtě podle odst. 8.3 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli poskytnout slevu z Ceny ve výši
% z ceny Díla za každý den prodlení až do provedení Díla.
Add Comment
Cancel
V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 17 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Add Comment
Cancel
Trvání a ukončení Smlouvy
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
, a to do
.
Add Comment
Cancel
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Add Comment
Cancel
Ukončení účinnosti této Smlouvy nemá vliv na Smlouvy o dílo, které byly uzavřeny v době účinnosti této Smlouvy, a dále na ustanovení článků 15, 17 a 18 této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Vyšší moc
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Add Comment
Cancel
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Add Comment
Cancel
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.