Create a Customized Rámcovou kupní smlouvu na míru

This template was prepared by: JUDr. Daniela Trávníčková, JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka

Instructions

  • Pokud opakovaně dodáváte nebo odebíráte zboží. Vhodné zejména pro živnostníky.
  • V případě, že chcete jednorázově prodat věc, můžete použít Kupní smlouvu.
  • Pro plnění smlouvy se Vám může hodit i Předávací protokol.
  • Jedná se o nepojmenovanou smlouvu; zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Rámcová kupní smlouva

TATO RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Prodávajícím je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Prodávající“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Kupujícím je
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Kupující“)
Add Comment
Cancel
( Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Bude Zboží Prodávajícím upravováno dle přání zákazníka?
Zvolte ano například při prodeji reklamního zboží, tj. tehdy, když má prodávající na Zboží natisknout logo kupujícího.
Add Comment
Cancel
Je Zboží dodáváno ve vratných obalech?
Add Comment
Cancel
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
Předmětem této Smlouvy je rámcová úprava právních vztahů Smluvních stran vznikajících při prodeji Zboží Prodávajícího.
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě „Zboží“ znamená
.
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě „Obaly“ znamenají
a další předměty sloužící k zajištění Zboží během přepravy a skladování.
Add Comment
Cancel
Prodávající se zavazuje odevzdávat Kupujícímu Zboží za podmínek uvedených v této Smlouvě a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke Zboží. Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje podmínky sjednávání dílčích kupních smluv uzavíraných na základě objednávek Kupujícího, které budou mezi účastníky v budoucnu uzavírány na jednotlivé dodávky Zboží, jakož i další podmínky jako např. dodání Zboží, platební podmínky a jiné. Nebude-li v jednotlivých dílčích kupních smlouvách dohodnuto jinak, budou se tyto dílčí kupní smlouvy a vztahy z nich vyplývající řídit touto Rámcovou kupní smlouvou.
Add Comment
Cancel
Objednávka
Add Comment
Cancel
Kupující objednává Zboží
objednávkou. Za písemnou formu se
e-mail.
Add Comment
Cancel
Osobou oprávněnou učinit za Kupujícího objednávku je
Add Comment
Cancel
Kupující může písemně dodatečně sdělit Prodávajícímu seznam osob, které jsou oprávněny za něho činit objednávky.
Add Comment
Cancel
Objednávka Kupujícího musí obsahovat alespoň:
Add Comment
Cancel
informaci, že se jedná o objednávku,
Add Comment
Cancel
označení Kupujícího,
Add Comment
Cancel
specifikaci Zboží,
Add Comment
Cancel
požadované množství Zboží,
Add Comment
Cancel
jednotkovou cenu Zboží,
Add Comment
Cancel
způsob a místo dodání Zboží,
Add Comment
Cancel
termín dodání Zboží,
Add Comment
Cancel
jméno a příjmení zaměstnance Kupujícího pověřeného k přejímce Zboží a/nebo SPZ vozidla Kupujícího pro přejímky Zboží ze skladu Prodávajícího,
Add Comment
Cancel
jméno, příjmení a funkce pověřeného zaměstnance Kupujícího či jiné osoby na straně Kupujícího, která objednávku vyhotovila,
Add Comment
Cancel
(dále jako „Objednávka“).
Add Comment
Cancel
Kupující doručí Objednávku Prodávajícímu jedním z následujících způsobů:
Add Comment
Cancel
písemně na adresu
,
Add Comment
Cancel
elektronicky na e-mailovou adresu
,
Add Comment
Cancel
(dále jako „Doručení Objednávky“).
Add Comment
Cancel
Prodávající potvrdí doručení Objednávky přijaté e-mailem krátkou e-mailovou zprávou, že Objednávka byla přijata a předána ke zpracování, které slouží jako důkaz o doručení Objednávky.
Add Comment
Cancel
Proces vzniku dílčí kupní smlouvy
Add Comment
Cancel
Vznik dílčí kupní smlouvy
Add Comment
Cancel
Dílčí kupní smlouva vzniká potvrzením Objednávky
Prodávajícího.
Add Comment
Cancel
Potvrdí-li Prodávající Objednávku pouze co do části objednaného množství nebo jen některých položek Zboží, má se za to, že
.
Add Comment
Cancel
Potvrzení Objednávky Prodávajícím s uvedením jiné ceny za Zboží
považováno za protinávrh a nemá tedy za následek vznik dílčí kupní smlouvy.
Add Comment
Cancel
Potvrzení Objednávky s jinou nepodstatnou změnou
považováno za protinávrh a za splnění případných dalších podmínek nebrání vzniku dílčí kupní smlouvy již tímto Potvrzením.
Add Comment
Cancel
V případě sporu o ceně jsou rozhodující údaje dle
zasílaného Kupujícímu a platného v den
Zboží.
Add Comment
Cancel
Doručení písemností zasílaných e-mailem ve smyslu tohoto článku druhá strana potvrdí krátkou e-mailovou zprávou. Nebude-li toto potvrzení zasláno do
dnů od odeslání e-mailové zprávy, má se za to, že zpráva
doručena.
Add Comment
Cancel
Dodací podmínky
Add Comment
Cancel
Chcete stanovit podmínky dodání Zboží pomocí pravidel Incoterms?
Nebude-li v Objednávce uveden způsob dodání Zboží, Prodávající dodá Zboží Kupujícímu za podmínek Incoterms
.
Add Comment
Cancel
Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu Zboží uvedené v Objednávce s tolerancí podle následujících pravidel:
Add Comment
Cancel
množství skutečně dodaného Zboží od množství Zboží sjednaného kupní smlouvou se může lišit maximálně o
,
Add Comment
Cancel
množství skutečně dodaného Zboží od množství Zboží sjednaného kupní smlouvou, pokud se Zboží liší v barevném provedení, se může lišit maximálně o
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Zboží nad uvedenou toleranci.
Add Comment
Cancel
Při dodávce Zboží do místa Kupujícího je Zboží dodáváno do
dnů ode dne uzavření dílčí kupní smlouvy.
Add Comment
Cancel
Veškeré dodávky se uskutečňují s výhradami a omezeními, které vyplývají z událostí mimo kontrolu Prodávajícího, zejména nastalými v silniční dopravě.
Add Comment
Cancel
Dokladem o dodání a množstevní přejímce Zboží je Dodací list potvrzený zástupci Prodávajícího a Kupujícího. Dodací list obsahuje nejméně tyto údaje:
Add Comment
Cancel
obchodní firmu, IČ a sídlo resp. jméno, příjmení, IČ a místo podnikání Prodávajícího a Kupujícího;
Add Comment
Cancel
datum dodání;
Add Comment
Cancel
množství a druh vratných obalů dodaných se Zbožím;
Add Comment
Cancel
množství a druh vratných obalů vrácených Kupujícím;
Add Comment
Cancel
jméno, příjmení, pozici a podpis pověřeného zaměstnance Kupujícího, případně razítko Kupujícího.
Add Comment
Cancel
Zástupcem Prodávajícího při přejímce Zboží je
.
Add Comment
Cancel
Zástupcem Kupujícího oprávněným k přejímce v místě provozovny Kupujícího je
.
Add Comment
Cancel
Zástupcem Kupujícího pro přejímku ve skladu Prodávajícího je
.
Add Comment
Cancel
Prodávající může odmítnout Zboží vydat, dokud totožnost zástupce Kupujícího vhodným způsobem neověří.
Add Comment
Cancel
Kupující je při přejímce povinen zkontrolovat množství Zboží. Pokud zjistí množstevní nedostatky Zboží, je povinen je vytknout okamžitě při přejímce, před podpisem dodacího listu.
Add Comment
Cancel
V případě rozporu mezi údaji o netto hmotnosti na obalech Zboží a hmotností Zboží uvedené na dodacím listu je rozhodující
. V takovém případě jsou zástupci Prodávajícího a Kupujícího povinni skutečnou hmotnost na dodacím listu vyznačit, předtištěný údaj na dodacím listě přeškrtnout a tuto změnu stvrdit svými podpisy.
Add Comment
Cancel
Pokud není v dodacím listu uveden údaj o vrácených vratných obalech, má se za to, že žádné obaly vráceny nebyly.
Add Comment
Cancel
Údaje o netto hmotnosti dodaného Zboží, počtu dodaných kusů Zboží, vratných obalů a o počtu vrácených vratných obalů potvrzené zástupci Kupujícího a Prodávajícího v dodacím listu jsou nesporným podkladem pro vyúčtování a fakturaci Kupní ceny.
Add Comment
Cancel
Platební podmínky
Add Comment
Cancel
Veškeré ceny se vždy rozumí v
, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Add Comment
Cancel
Prodávající Kupní cenu vyúčtuje fakturou každou jednotlivou dodávku, a to vždy podle údajů uvedených na dodacím listu, který potvrdila strana Kupující.
Add Comment
Cancel
Datem zdanitelného plnění se rozumí den dodání Zboží.
Add Comment
Cancel
Faktura za Zboží musí obsahovat náležitosti dle obecně závazných právních předpisů.
Add Comment
Cancel
K cenám Zboží a služeb se účtuje DPH dle právních předpisů platných a účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
Add Comment
Cancel
Vratné obaly jsou fakturovány společně se Zbožím.
Add Comment
Cancel
Kupující může během kalendářního roku vrátit stejné množství a druh vratných obalů, které mu byly dodány. Vrácené obaly se zaúčtují formou dobropisu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající automaticky provede zápočet dobropisované částky za vrácené obaly proti příslušné části pohledávky za dodání Zboží a vratných obalů v nejbližší faktuře.
Add Comment
Cancel
Splatnost faktury činí
dnů a počítá se vždy od
, a to i v případě nutnosti vystavení opravné nebo nové faktury.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
V případě, že Prodávající poruší povinnost dodat Zboží dle dohodnuté tolerance podle čl. 4.2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši
z dohodnuté Kupní ceny. Kupující pro ten případ
právo od předmětné Dílčí kupní smlouvy odstoupit.
Add Comment
Cancel
V případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s povinností dodat Zboží, zavazuje se Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši
z Kupní ceny za každý den prodlení až do splnění povinnosti řádně dodat Zboží.
Add Comment
Cancel
V případě, že se Kupující ocitne v prodlení s povinností zaplatit Kupní cenu, zavazuje se Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši
z Kupní ceny za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
Add Comment
Cancel
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
Add Comment
Cancel
Záruky, reklamace a vratky Zboží
Add Comment
Cancel
Prodávající prohlašuje, že dodávané Zboží je bez právních vad.
Add Comment
Cancel
Prodávající odpovídá za to, že dodané Zboží je v souladu s dílčí kupní smlouvou, má jakost a užitné vlastnosti dílčí kupní smlouvou požadované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Zboží takového typu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů a je dodáno v množství podle dílčí kupní smlouvy.
Add Comment
Cancel
Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost časově vymezenou
v souladu s příslušnými právními předpisy.
Add Comment
Cancel
V případě, že výrobce příslušného Zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i Prodávající Kupujícímu. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje Prodávající Kupujícímu písemně, na základě požadavku Kupujícího.
Add Comment
Cancel
Za zjevné vady se považují zejména:
Add Comment
Cancel
vady obalu bránící dalšímu zamýšlenému užití Zboží;
Add Comment
Cancel
zjevné senzorické vady;
Add Comment
Cancel
neodpovídající teplota Zboží při dodání (zejm. v případě dodání Zboží, které se rychle kazí);
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
S ohledem na povahu dodávaného Zboží Smluvní strany sjednávají, že Kupující je oprávněn reklamovat kvalitativní vady Zboží výhradně v následujících lhůtách:
Add Comment
Cancel
zjevné vady Zboží musí být vytknuty
.
Add Comment
Cancel
Veškeré vratky musí být Prodávajícímu předem nahlášeny e-mailem nebo telefonicky, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad.
Add Comment
Cancel
Vrácené Zboží musí splňovat následující náležitosti a musí být vráceno s následujícími doklady:
.
Add Comment
Cancel
Kupující bere na vědomí, že žádný zaměstnanec či zástupce Prodávajícího není oprávněn převzít vrácené Zboží, které nesplňuje Náležitosti vratky.
Add Comment
Cancel
V případě, že vady dodaného Zboží budou reklamovány jiným způsobem než způsobem stanoveným v čl. 7 této Smlouvy, má se za to, že zboží bylo dodáno bez vad.
Add Comment
Cancel
Trvání Smlouvy
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
, a to do
.
Add Comment
Cancel
Chcete automatické prodlužování této Smlouvy?
Add Comment
Cancel
Automatické prodloužení
Add Comment
Cancel
Doba trvání této Smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších
, pokud alespoň jedna ze stran
k poštovní přepravě a/nebo doručí
, které je uvedeno v článku 8 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
Add Comment
Cancel
Ostatní práva a povinnosti stran
Add Comment
Cancel
Smluvní strany se dohodly, že úrok z prodlení s úhradou peněžité pohledávky vzniklé dle této Smlouvy činí
% z dlužné částky
.
Add Comment
Cancel
Kupující se zavazuje dodržovat technické pokyny Prodávajícího ve vztahu ke Zboží a jeho použití, a umožnit tak Prodávajícímu kontrolu spolehlivosti Zboží.
Add Comment
Cancel
Kupující se zavazuje vést evidenci reklamací Zboží, které provedou jeho odběratelé, tj. třetí osoby, jež zakoupily Zboží odebrané Kupujícím na základě této Smlouvy, a jím dále distribuované. Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o přijatých reklamacích a podniknout veškeré kroky, které budou zapotřebí v souvislosti s účinným upozorňováním svých zákazníků na případná rizika týkající se Zboží a jeho spolehlivosti, mimo jiné je vyzvat, aby se s rizikovým Zbožím dostavili za účelem jeho oprav k Prodávajícímu, nebo v souvislosti s realizací opatření na stažení Zboží, vznikne-li taková potřeba.
Add Comment
Cancel
Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o poznatcích, stížnostech nebo sporech souvisejících se Zbožím.
Add Comment
Cancel
Kupující se zavazuje, že nebude na Zboží provádět žádné úpravy s výjimkou takových úprav, ke kterým dá Prodávající předchozí písemný souhlas.
Add Comment
Cancel
Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní či jiné tajemství Prodávajícího a o kterých se zaměstnanci Kupujícího dozví při výkonu služby. Tato povinnost trvá i po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva vylučuje jakékoli použití všeobecných obchodních podmínek Smluvních stran.
Add Comment
Cancel
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Je-li v této Smlouvě určena lhůta podle dnů, má se za to, že se jedná o dny kalendářní, není-li výslovně uvedeno jinak.
Add Comment
Cancel
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Daniela Trávníčková | JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.