Create a Customized Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instructions

.

Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem

Návrh podává
Add Comment
Cancel
Název soudu:
Add Comment
Cancel
Ulice a č. p.:
Add Comment
Cancel
Město a PSČ:
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
Matka:
Add Comment
Cancel
Jméno matky:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Otec:
Add Comment
Cancel
Jméno otce:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Návrh na zahájení řízení o úpravě výchovy a výživy k nezletilým dětem
Add Comment
Cancel
Přílohy:
Add Comment
Cancel
- Kopie oddacího listu
Add Comment
Cancel
- Rodný list nezletilého dítěte
Add Comment
Cancel
Trojmo
Add Comment
Cancel
1
Úvod
Add Comment
Cancel
Matka prohlašuje, že s otcem
manželství, a to dne
před
.
Add Comment
Cancel
Soužití matky a otce bylo zpočátku relativně bezproblémové. V průběhu soužití však postupně zjistili, že s ohledem na jejich rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech, co se týče vedení domácnosti, nejsou jejich představy ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory matky a otce na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny. Matka a otec k sobě ztratili citový vztah, o obnovení partnerského soužití zájem nemají. Jsou tedy přesvědčeni, že jejich manželství se nachází v tak trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu, jenž v jejich případě zcela vylučuje obnovení a opětovné plnění společenské funkce a účelu institutu manželství, a proto
místně příslušnému soudu i návrh na rozvod jejich manželství.
Add Comment
Cancel
Matka prohlašuje, že mají s otcem nezletilého potomka, a to
Add Comment
Cancel
, datum narození
, bytem
;
Add Comment
Cancel
Podle informací matky
otec vyživovací povinnosti k jiným dětem než z tohoto manželství.
Add Comment
Cancel
Navrhované důkazy:
Add Comment
Cancel
- Rodné listy nezletilého potomka;
Add Comment
Cancel
- Kopie oddacího listu matky a otce;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Je znám příjem otce?
Add Comment
Cancel
2
Příjem matky
Add Comment
Cancel
Souhrnný
příjem matky činí částku
+ slovy
, která se skládá z následujících druhů příjmů:
Add Comment
Cancel
od zaměstnavatele
tvoří částku
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
3
Příjem otce
Add Comment
Cancel
Podle informací matky souhrnný
příjem otce činí částku
+ slovy
, která se skládá z následujících druhů příjmů:
Add Comment
Cancel
od zaměstnavatele
tvoří částku
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
4
Současný stav
Add Comment
Cancel
Matka prohlašuje, že
ve společné domácnosti spolu s jejich výše uvedeným nezletilým potomkem.
Add Comment
Cancel
Matka prohlašuje, že potomek _____:
Add Comment
Cancel
- navštěvuje
ročník
školy
;
Add Comment
Cancel
-
zdravý;
Add Comment
Cancel
- potřeby potomka
potřebám dítěte tohoto věku;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
5
Petit
Add Comment
Cancel
S ohledem na výše uvedené matka navrhuje, aby soud vydal následující
Add Comment
Cancel
rozsudek:
Add Comment
Cancel
_____, datum narození _____, bydlištěm _____, se svěřuje na dobu
.
Add Comment
Cancel
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Add Comment
Cancel
________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.