Create a Customized Licenční smlouvu na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Použijte, pokud poskytujete licenci (právo k užívání) např. k softwaru, vašemu logu, grafickému dílu nebo jinému autorskému dílu.
  • Pokud bude autorské dílo vytvořeno pro vás na zakázku, použijte Smlouvu o dílo (která obsahuje licenční smlouvu) nebo Rámcovou smlouvu o dílo, pokud jste stálým dodavatelem nebo odběratelem.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Licenční smlouva

Předmětem poskytnutí licence je
TATO LICENČNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Poskytovatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Nabyvatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Nabyvatel“)
( Poskytovatel a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Definice
1.1
V této Smlouvě „Předmět licence“ znamená počítačový program s názvem , jehož autorem a distributorem je Poskytovatel.
1.2
Předmět licence je dále blíže popsán v příloze této Smlouvy.
2
Licence
2.1
Poskytovatel tímto poskytuje Nabyvateli k Předmětu licence licenci, a to , na dobu (dále jako „Licence“).
2.2
Licence je poskytnuta Předmětu licence.
2.3
Licence je udělena
2.4
Nabyvatel právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu licence, a to .
2.5
Nabyvatel právo zcela nebo částečně postoupit Licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, k čemuž tímto Poskytovatel uděluje souhlas.
2.6
Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedené Licence, včetně všech práv v tomto článku uvedených.
3
Trvání Smlouvy
3.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu trvání Licence podle čl. 2 této Smlouvy.
4
Odměna za Licenci
4.1
Smluvní strany ujednávají, že Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci .
4.2
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za Licenci + slovy bez ohledu na dobu trvání Licence (dále jako „Odměna“).
Odměna má být zaplacena
5
Platební podmínky
5.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese .
5.2
Odměna je splatná .
5.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny. Zaplacením Odměny a/nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.
6
Související služby
6.1
Poskytovatel poskytuje následující placené poradenské činnosti, údržbu či jiné technické služby v souvislosti s poskytnutou licencí podle této smlouvy:
6.1.1
Práce programátora či jiného pracovníka Poskytovatele na místě u Nabyvatele činí + slovy za každou započatou hodinu.
6.1.2
Práce programátora či jiného pracovníka Poskytovatele přes vzdálenou podporu činí + slovy za každou započatou hodinu.
6.1.3
Cestovní výdaje činí + slovy za každý kilometr.
6.2
Finanční částky jsou v tomto článku uvedeny .
6.3
Služby poskytnuté na základě tohoto článku budou Poskytovatelem účtovány samostatně. Pro účely ostatních článků této Smlouvy se však finanční částky dle tohoto článku Smlouvy považují za část Odměny.
7
Smluvní pokuta
7.1
V případě, že se Nabyvatel dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 5 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
8
Výpověď
8.1
Smluvní strany právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
8.2
Výpovědní doba činí a počíná běžet , ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
8.3
Licence končí uplynutím výpovědní doby.
9
Odstoupení od Smlouvy
9.1
Nabyvatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
9.1.1
Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Poskytovatele a/nebo Poskytovatel vstoupí do insolvence;
9.1.2
Prohlášení Poskytovatele uvedené v odst. 2.6 této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé.
9.2
Poskytovatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
9.2.1
Nabyvatel je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než počet dnů dní;
9.2.2
Nabyvatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Nabyvatele a/nebo Nabyvatel vstoupí do insolvence;
9.2.3
Nabyvatel poruší podmínky Licence uvedené v čl. 2 této Smlouvy.
9.3
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
9.4
V případě odstoupení Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění; tím není dotčen nárok na vydání bezdůvodného obohacení.
10
Rozhodné právo
10.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2358 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11
Závěrečná ustanovení
11.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
11.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
11.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
11.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
11.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
11.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
11.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
11.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (199,00 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.